ჩვენ გთავაზობთ დიზაინთან დაკავშირებულ სრულ მომსახურებას, მათ შორის დიზაინზე საქმისწარმოების წარმართვას, კონსულტაციას, ლიცენზირებას, ხელშეკრულებების მომზადებისა და სხვა სახის იურიდიული დახმარების გაწევის ჩათვლით. დიზაინთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის სამართალწარმოებასა და დავაში წარმომადგენლობას, სარჩელისა და საჩივრის მომზადებასა და წარდგენას, ადრეული უფლებების ძიებას და რეგისტრაციის შესაძლებლობის შესახებ ანგარიშის მომზადებას.

MGT