სამრეწველო საკუთრების დაცვის პარიზის კონვენცია
ლიტერატურისა და ხელოვნების ნაწარმოებების დაცვის ბერნის კონვენცია
შემსრულებლების, ფონოგრამების დამამზადებლებისა და სამაუწყებლო ორგანიზაციების უფლებათა დაცვის შესახებ რომის კონვენცია
შესრულებებისა და ფონოგრამების შესახებ ისმო-ს ხელშეკრულება (WPPT)
საავტორო უფლებების შესახებ ისმო-ს ხელშეკრულება (WCT)
ხელშეკრულება საპატენტო კოოპერაციის შესახებ
ნიშნების საერთაშორისო რეგისტრაციის შესახებ მადრიდის შეთანხმების ოქმი
ჰააგის შეთანხმება დიზაინების საერთაშორისო დეპონირების შესახებ
საპატენტო პროცედურების მიზნებისათვის მიკროორგანიზმთა დეპონირების საერთაშორისო აღიარების შესახებ ბუდაპეშტის ხელშეკრულება
ადგილწარმოშობის დასახელების დაცვისა და მათი საერთაშორისო რეგისტრაციის შესახებ ლისაბონის შეთანხმება
ნიშნების რეგისტრაციისათვის განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების საერთაშორისო კლასიფიკაციის შესახებ ნიცის შეთანხმება
შეთანხმება ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ვაჭრობასთან დაკავშირებული ასპექტების შესახებ (TRIPS)
მცენარეთა ახალი ჯიშების დაცვის საერთაშორისო კონვენცია
საპატენტო კანონი
სასაქონლო ნიშნების შესახებ კანონი
საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის შესახებ კანონი
დიზაინის შესახებ კანონი
საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ კანონი
ცხოველთა და მცენარეთა ახალი ჯიშების შესახებ კანონი
ინტეგრალური მიკროსქემის ტოპოლოგიის შესახებ კანონი ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო ღონისძიებათა შესახებ კანონი
«ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების დაპატენტებასთან, რეგისტრაციასთან და დეპონირებასთან დაკავშირებული მომსახურების საფასურების დამტკიცების შესახებ» საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ივლისის N182 დადგენილება
MGT